top of page

Terms & Conditions

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป  และ มีสัญชาติไทย

  • สามารถเข้าร่วมหลักสูตรได้้ตลอดระยะเวลาโครงการ

  • มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปส่วนตัวในการเรียน

  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน

  • มีความมุ่งมั่นอยากเป็น Full-Stack Developer หลังเรียนจบ Bootcamp

  • โครงการจะมีการเก็บมัดจำ และคืนเมื่อผู้้สมัครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด*

HOW TO APPLY

bottom of page